Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen de gebruiker van de website ("klant" of "gebruiker") en Component+ Bv, hierna aangeduid als "wij", "ons" onze”of "tuinhuisfundering", met betrekking tot de aankoop en levering van zelfbouwpakketten en gerelateerde producten ("producten") via onze website.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling op onze website, stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

 

2. Bestellingen

2.1 Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook.

2.2 De prijzen van onze producten zijn zoals vermeld op onze website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Eventuele prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen, tenzij anders overeengekomen.

2.3 Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW of anders vermeld. Alle prijzen op onze website en via mail verkregen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele typefouten. Hiervoor kan tuinhuisfundering niet aansprakelijk gesteld worden.

De verzendkosten worden meegedeeld bij de orderbevestiging.
De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen, hiervoor moet er voldoende tijd gegeven worden aan tuinhuisfundering om de prijzen te veranderen op de website. Foutieve prijzen door schrijffouten, verkeerde opname, foutieve uitvoering van de beheerder kunnen niet aansprakelijk gesteld worden aan tuinhuisfundering en
kan aangepast worden aan de effectieve prijs dat moment. De mailing zal dan ook bij gehouden worden ter bewijs voor deze te kunnen voorleggen bij discussie.

 

3. Betaling

3.1 Betaling voor bestellingen dient te geschieden via de betaalmethoden die op onze website of bestelbon worden aangeboden.

3.2 Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om contant te betalen aan de chauffeur bij de levering van de bestelde producten. Deze optie is alleen beschikbaar voor bepaalde locaties en onderhevig aan voorafgaande afspraken. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

3.3 De klant stemt ermee in dat de betaling volledig en onvoorwaardelijk is op het moment van de bestelling.

3.4 Herroepingsrecht

Herroepingen worden niet geaccepteerd wanneer de klant cash / Bancontact betaalt bij levering.

 

4. Levering

4.1 De levering van de bestelde producten zal plaatsvinden op het adres dat door de klant is opgegeven tijdens het bestelproces, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Wij streven ernaar om de levering binnen de opgegeven termijnen te voltooien, maar wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen die buiten onze controle liggen.

 

5. Retourbeleid

5.1 De klant heeft het recht om producten binnen 14dagen na ontvangst te retourneren voor een volledige terugbetaling, mits de producten in ongebruikte staat verkeren en in de originele verpakking zijn.

 

6. Garantie

6.1Wij garandeert dat de geleverde schroeffunderingen en bijbehorende zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 14 dagen tenzij anders vermeld. Deze garantie geldt alleen voor gebreken die zijn ontstaan onder normale omstandigheden en bij juist gebruik van de geleverde goederen voor zelfbouwdoeleinden.

Indien zich binnen de garantieperiode gebreken voordoen aan de geleverde goederen, zal tuinhuisfundering naar eigen goeddunken de goederen repareren, vervangen of het aankoopbedrag terugbetalen, mits de klant het gebrek schriftelijk meldt bij tuinhuisfundering binnen 14 dagen.

Deze garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door onjuiste montage, onjuist gebruik, nalatigheid of ongevallen tijdens zelfbouwwerkzaamheden. Tevens is de garantie niet van toepassing op normale slijtage van de goederen.

tuinhuisfundering is niet verantwoordelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de geleverde goederen voor zelfbouwdoeleinden.

Materialen zoals , houtproducten kunnen steeds kleurwijzigingen hebben door natuurlijke aspecten, enz. (weeromstandigheden, produceren, enz…)

Indien er een tussenkomst is die niet door tuinhuisfundering aangewezen derde is, vervalt de garantie. De garantie vangt aan op de datum van levering. Telkens dient de originele bestelbon/factuur ter controle ter beschikking gesteld te worden. De garantie kan niet aan andere personen doorgegeven worden!

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, goodwill, gebruik of gegevens, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze producten.

7.2 In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige claims, eisen of acties van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze producten door de klant.

7.3 De klant is verantwoordelijk voor het adequaat installeren, gebruiken en onderhouden van de producten in overeenstemming met de bijbehorende instructies en richtlijnen.

7.4 De klant vrijwaart ons van alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met claims van derden met betrekking tot het gebruik van onze producten door de klant in strijd met deze algemene voorwaarden.

7.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door funderings verzakkingen die optreden als gevolg van het gebruik van onze producten.

 

8. Intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en de inhoud daarvan blijven bij ons of onze licentiegevers.

 

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Belgie van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Turnhout.

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres) worden door Component BV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@tuinhuisfundering.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Component BV met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Component BV kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Component BV is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Component BV is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Component BV. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Component BV. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze serversteruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you:https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu